011 870 09 64 office@arabesa.rs

Stari papir

Papir (grčki pápyros; biljka papirus) je materijal koji se upotrebljava za pisanje, crtanje, štampanje, pakovanje, itd. Proizvodi se uglavnom od drveta ili celuloze.

Izumom štamparske mašine započinje era modernog štampanja koja uzrokuje znatno povećanje potrošnje papira. Počinje se polako razvijati manufakturna proizvodnja papira, a kao sirovine koriste se pamuk, lan, konoplja i stare krpe. Međutim, oseća se stalni nedostatak papira zbog sve veće potrošnje i manjka osnovnih sirovina.

Francuz Luis Rober 1799. godine uvodi u proizvodnju prvu parnu mašinu pomoću koje se mogla proizvoditi beskonačna papirna traka uz primenu beskonačnog sita iz krpa kao osnovne sirovine, a nje je bilo nedovoljno da se zadovolje sve veće potrebe za papirom. Nemac Keller brušenjem drveta dobio je drvena vlakna koja su, pomešana s krpama, davala sasvim dobru osnovnu sirovinu za izradu papira. Na ovaj način se zapravo dobila drvenjača kao osnovna sirovina za izradu papira koja se i danas koristi za izradu novinskih papira.

Godine 1870. pojavljuju se nove sirovine za izradu papira: beljena celuloza iz slame i natronska celuloza iz drva četinara. Godine 1884. počinje proizvodnja sulfatne celuloze iz četinara. Međutim, pravi tehnološki napredak za masovnu industrijsku proizvodnju papira, i upotrebe drveta kao baze za osnovnu sirovinu, počeo je tek u prvoj polovini dvadesetog veka.

recycle002stari papir30 % otpada koji je moguće reciklirati čini, papirni otpad. Reciklažom 1.2 tone otpadnog papira se može uštedeti 2 tone prirodnog drveta.

Reciklaža otpadnog papira 74% manje zagađuje vazduh i 35% manje zagađuje vodu nego njegova proizvodnja od sirovog drveta.

Sa 100kg sakupljenog starog papira spašavamo život dva drveta koja će nam zauzvrat proizvesti kiseonika koliko je potrebno za 40 godina našeg života.

Moguće je reciklirati sve vrste novina, papirnih kesa, papira za pisanje i svu ambalažu od papira. Recikliranjem hartije spašavamo šume, reke, jezera, a samim tim i druga živa bića koja od njih na neki način zavise.

Za proizvodnju tone papira iz primarne sirovine potrebno je 2 tone drveta, 3 tone pare, 7.400kW električne energije, vise od 50.000 litara vode, a sa druge strane se proizvede 50 kubnih metara otpadne vode i 300 litara hemikalija za kuvanje drveta.

Za proizvodnju tone papira iz sekundarne sirovine, odnosno starog papira, potrebno je 1,2 tone starog papira, 2 tone pare, 3.600 kW električne energije, 16.000 litara vode, dok se sa druge strane proizvede 7 kubnih metara otpadne vode bez fenola.

Reciklažom 1 tone starog papira se poštedi od seče 17 stabala i utroši 60 % manje energije nego kada bi se papir dobijao iz drveta.